Pwy allwn ni eu helpu

Bron pawb!

Gall Bus Users UK weithredu ar gwynion i unrhyw gwmni bysiau neu goetsis yn y DU, ac eithrio teithiau a wneir yn Llundain neu Ogledd Iwerddon.

Bus Users yw'r corff a enwebwyd i ddelio â chwynion dan y Rheoliadau Hawliau Teithwyr Ewropeaidd ar gyfer teithiau ym Mhrydain Fawr (ac eithrio gwasanaethau bysiau lleol Llundain), yn cynnwys teithiau i Aelod-Wladwriaethau eraill yr UE (gweler yr adran ar reoliadau Ewropeaidd).

Gyda beth allwn ni helpu…

Dyma enghreifftiau o'r problemau y gallech ddod ar eu traws ble gallwn eich helpu:

 • roedd y bws yn gynnar a'ch gadael ar ôl
 • roedd y bws mor hwyr nes i chi golli apwyntiad
 • ni wnaeth y bws stopio i chi
 • roedd y gyrrwr yn anghwrtais
 • codwyd y pris anghywir arnoch
 • cafodd eich bagiau eu colli neu eu difrodi
 • ni chyrhaeddodd y bws olaf a bu'n rhaid i chi alw tacsi
 • cawsoch y wybodaeth anghywir gan rywun yn y cwmni bysiau gan wneud i chi golli'r bws.

…a gyda beth ni allwn helpu

O bryd i'w gilydd mae pethau'n digwydd na fyddwn yn gallu helpu gyda nhw, fel:

 • hawliadau oherwydd anaf personol neu golled sydd angen cyngor cyfreithiol proffesiynol
 • achosion ble mae'r heddlu neu awdurdod cyfreithiol arall ynghlwm yn barod
 • ‘materion masnachol’ ble mae eich cwyn yn ymwneud ag am faint o'r gloch neu i ble mae'r bws yn rhedeg neu bris y tocyn.

Noder ein bod yma i helpu defnyddwyr bysiau ac, fel rheol, ni allwn ymyrryd mewn anghydfodau sy'n ymwneud â defnyddwyr bysiau eraill neu gwmnïau bysiau.

Sut rydym yn gweithio

Ein nod yw cydnabod ein bod wedi derbyn eich cwyn o fewn tri diwrnod gwaith. Yna bydd ein Trafodwyr Cwynion yn siarad â'r cwmni bysiau (neu'r awdurdod lleol os ydynt ynghlwm) ar eich rhan i gytuno ar well canlyniad i chi. Os na allwn ddatrys eich cwyn, gallwch ofyn i ni gyfeirio'r mater i'r Corff Apeliadau Bysiau (www.busappealsbody.co.uk)

Gwneud cwyn drwy Bus Users UK

Gallwch gysylltu â ni yma, anfon e-bost at enquiries@bususers.org neu ffonio 0300 111 0001.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r un manylion ag y rhoddoch i'r cwmni bysiau, yn cynnwys enw'r dref neu'r lleoliad, ac ymateb y cwmni. Gallwch anfon unrhyw e-byst neu lythyrau ymlaen atom. Cofiwch gynnwys eich enw a'ch manylion cyswllt.

Yr hyn a wnawn gyda'r wybodaeth a roddwch i ni

Ynghyd â delio â chwynion unigol, rydym hefyd yn gwylio bob amser am batrymau a allai ddangos problem benodol gyda chwmni bysiau.

Yn y cyfryw achosion, byddwn yn siarad â'r cwmni bysiau a hyd yn oed codi'r mater gydag awdurdodau lleol a'r llywodraeth, i sicrhau nad effeithir ar ddefnyddwyr bysiau eraill hefyd.