Older woman on bus looking out of window

Proses gwyno

Rydym yn delio â chwynion ar bopeth o anghwrteisi gyrwyr i fysiau sy’n cyrraedd yn hwyr, yn gynnar, neu ddim yn ymddangos o gwbl

Find out more

Os nad ydych yn hapus â’r ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn gan y bobl sy’n rhedeg eich bysiau neu goetsys, gallwn helpu. Rydym yn gorff Amgen o Ddatrys Anghydfod cymeradwy a byddwn yn gweithio gyda chi a’r gweithredwr i sicrhau bod eich cwyn yn cael ei thrin yn deg.

Rydym yn cyflogi 8 aelod o staff Amgen o Ddatrys Anghydfod parhaol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, pob un wedi’i recriwtio ar ôl broses gyfweld drylwyr i sicrhau cymhwysedd.

Os oedd eich taith y tu allan i Lundain neu Ogledd Iwerddon, wedi digwydd yn ystod y 12 mis diwethaf, a’ch bod eisoes wedi cysylltu â’r gweithredwr, gallwn helpu.

Am gwynion am deithiau yn Llundain cysylltwch â London TravelWatch

Ar gyfer Gogledd Iwerddon cysylltwch â Consumer Council for Northern Ireland

Sut y gallwn helpu

Rydym yn helpu gyda chwynion ar y rhan fwyaf o agweddau ar daith bws neu goets, o agwedd y gyrrwr, i gyflwr y cerbyd, materion hygyrchedd neu anaf personol.

Ni allwn helpu gyda phenderfyniadau masnachol neu bolisi, cwynion gan gerddwyr neu ddefnyddwyr ffyrdd eraill, nac unrhyw gŵyn sy’n destun camau cyfreithiol.

Os ydych chi o dan 16 oed, bydd angen caniatâd rhiant neu warcheidwad arnom.

Proses gwyno

Cyn y gallwn gymryd rhan, mae angen i chi gysylltu â’r gweithredwr bws neu goets gyda’ch cwyn, gan roi 14 diwrnod gwaith iddynt ymateb.

Os nad ydych chi’n derbyn ymateb neu os nad ydych chi’n hapus gyda’r ymateb, gallwch gysylltu â ni neu wneud eich cwyn ar-lein.

Beth sy’n digwydd nesaf?

  • Byddwn yn anfon cadarnhad atoch ein bod wedi derbyn eich cwyn
  • Os na allwn ni helpu, byddwn yn rhoi gwybod i chi o fewn 14 diwrnod gwaith
  • Os gallwn ni helpu, byddwn ni’n cyhoeddi rhif cyfeirnod cwynion
  • Byddwn yn anfon eich cwyn ymlaen i’r gweithredwr i’w ymchwilio – bydd ganddynt 14 diwrnod gwaith i ymateb
  • Os ydych chi’n fodlon â’r ateb a gynigir, bydd gan y gweithredwr 14 diwrnod gwaith i anrhydeddu’r cytundeb
  • Os digwydd hynny, byddwn yn cau’r achos
  • Os na fydd yn digwydd, neu os methant â chynnig ateb boddhaol, gallwch fynd â’ch achos i’r panel apêl derfynol
  • Bydd y Panel yn gwneud ei benderfyniad o fewn 60 diwrnod

Cwynion yn erbyn Bus Users 
Os nad ydych chi’n hapus â’r ffordd y mae Bus Users wedi ymdrin â’ch cwyn, cysylltwch â ni.

Eich hawl

Gallwch ofyn am gyngor cyfreithiol ar unrhyw adeg, er nad oes angen mynd ar drywydd cwyn. Gallwch dynnu cwyn yn ôl gyda Bus Users unrhyw adeg a byddwn yn rhoi gwybod i chi am y cynnydd yn ystod pob cam.

Proses gwyno Bus Users ar gyfer teithwyr bysiau a choetsis

PRINT BRAS Proses gwyno Bus Users ar gyfer teithwyr bysiau a choetsis Proses gwyno Bus Users ar gyfer teithwyr bysiau a choetsis

 

 

Bus Users 2024-07-03T15:23:17+01:00